Skip to content Skip to footer

Статут Організації Оборони Лемківщини

І. НАЗВА, ТЕРЕН ДІЯННЯ, МІСЦЕ ОСІДКУ, МОВА

 1. Організація має назву: Організація Оборони Лемківщини. В скороченні ООЛ.
 2. Тереном діяльности є Сполучені Штати Америки.
 3. Осідком Крайової Управи вважається місцевість перебування голови, секретаря, або місцевість схвалена діючою Крайовою Управою.
 4. Внутрішнью мовою ООЛ є мова українська.

ІІ. ПЕЧАТКА, ВІДЗНАКА, ПРАПОР

 1. Печатка організації є кругла, з українським і англійським написами:
  Організація Оборони Лемківщини. Для Відділів: Організація Оборони Лемківщини – Відділ ч. …………. в …….. По англійськи: Organization for the Defence of Lemko Western Ukraine, Inc.
  Для Відділів: Organization for the Defence of Lemko Western Ukraine – Branch in……… з відзнакою організації в середині.
 2. Відзнакою організації є тризуб в обрамуванні слова “Лемківщина” та дубової і смерекової галузок.
 3. Організація Оборони Лемківщини має свій прапор.

III. ІДЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ І МЕТА

 1. Ідеологічні основи:
  1. у родинному і суспільному життю ООЛ стоїть на ґрунті християнської моралі і етики;
  2. шанує і плекає українську мову, традиції і побут та визнає ідею Української Самостійної Соборної Держави на всіх українських етнографічних землях.
 2. Мета:
  1. гуртувати всіх лемків на місцях нового поселення;
  2. вести серед них культурну та освітню працю;
  3. розвивати українську культуру, плекати українську мову, спів, музику, церковні, побутові і національні звичаї;
  4. нести моральну і матеріяльну поміч уродженцям Лемківщини і їх нащадкам, де тільки заходить потреба та можливість.

IV. ЗАСОБИ ДІЯЛЬНОСТИ

 1. відкривати Відділи в громадах, де живе більше число лемків;
 2. видавати часописи і книжки, вдержувати бібліотеки, музеї, відпочинкові оселі, аматорські, спортові гуртки і т. п.;
 3. організувати конгреси, з’їзди, зустрічі, віча, курси, прогульки та розвагові імпрези;
 4. влаштовувати доповіді, відчити, дискусійні вечори для членства та ширшого громадянства;
 5. ознайомлювати громадянство зі справами Лемківщини, Надсяння, Холмщини і Підляшшя;
 6. співпрацювати з іншими українськими організаціями в США;
 7. організувати моральну і матеріяльну допомогу для українців – жителів Лемківщини, Надсяння, Холмщини і Підляшшя та виходців з тих земель в Україні та других країнах;
 8. давати стипендії для учнів і студентів шкіл українознавства, збирати засоби на видавничу діяльність;
 9. набувати рухоме і нерухоме майно.

V. ПРЕСОВИЙ ОРГАН

 1. Організація, в міру можливосте, видає свій пресовий орган. Головного редактора та редакційну колегію назначує Крайова Управа.

VI.ЧЛЕНИ, ЇХ ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА

 1. ООЛ має три роди членів: член Відділу, вільний і почесний члени.
 2. Членом Відділу, або вільним членом може стати кожний українець, який погоджується з постановами статуту ООЛ.
 3. Членів Відділу приймають Управи Відділів, на основі членської заяви і на поручення двох членів.
 4. У випадку відмови прийняття в члени, заінтересованому прислуговує право відклику до Загальних Зборів Відділу.
 5. Вільних членів приймає Крайова Управа на основі особистої заяви.
 6. Почесним членом може стати особа, яку на внесення Крайової Управи іменує Крайовий З’їзд, у признанні за виїмково жертвенну працю і інші заслуги для ООЛ.
 7. Обов’язки члена є такі:
  1. придержуватися постанов статуту та виконувати ухвали Загальних Зборів і доручення органів ООЛ;
  2. платити членську вкладку і бути жертвенним на цілі передбачені статутом;
  3. брати участь у зборах, сходинах та імпрезах, що їх влаштовує Відділ або КУ ООЛ;
  4. передплачувати і поширювати пресовий орган та інші видання ООЛ.
 8. Права члена є такі:
  1. брати участь у Загальних Зборах, З’їздах, Конгресах, сходинах членів та інших імпрезах Відділу і КУ ООЛ;
  2. користати з активного і пасивного права вибору до всіх керівних органів Відділу і КУ ООЛ;
  3. користуватися всіми надбаннями ООЛ;
  4. носити членську відзнаку і користуватися членською виказкою.

VII. ВТРАТА ЧЛЕНСТВА

 1. Членство кінчається:
  1. на власне письмове бажання члена;
  2. через скреслення – з приводу не плачення членських вкладок впродовж одного року, чи більше;
  3. через виключення.
 2. Виключити члена можна, коли він:
  1. своєю діяльністю, поведінкою діє на шкоду організації або членів і коли допуститься вчинку, який понижує національну гідність і громадську честь;
  2. не виконує наложених на нього обов’язків означених статутом, без оправданих причин.
 3. Виключення із членів Відділу вирішує Управа Відділу, або, коли йдеться про загальний інтерес ООЛ, – Крайова Управа. Виключення вільного члена вирішується Крайовою Управою.
 4. Виключення із членів Відділу вирішує Управа Відділу, або, коли йдеться про загальний інтерес ООЛ, – Крайова Управа. Виключення вільного члена вирішується Крайовою Управою. Виключений член має право відклику до Загальних Зборів Відділу та до Крайового З’їзду, рішення якого є остаточним.

VIII. ГОЛОВНИМИ КЕРІВНИМИ ОРГАНАМИ ООЛ Є:

 1. Крайовий З’їзд ООЛ;
 2. Крайова Управа;
 3. Крайова Контрольна Комісія;
 4. Крайовий Товариський Суд.

IX. КРАЙОВИЙ З’ЇЗД ООЛ

 1. Крайовий З’їзд ООЛ є найвищим керівним, контрольним і законодатним органом ООЛ.
 2. Крайові З’їзди є Звичайні і Надзвичайні.
  1. Звичайний Крайовий З’їзд відбувається що 3 роки;
  2. Надзвичайний Крайовий З’їзд відбувається в міру потреби, у виїмкових випадках.
 3. Звичайний Крайовий З’їзд скликує Крайова Управа.
 4. Надзвичайний Крайовий З’їзд може бути скликаний на вимогу більшости Відділів, або Крайової Контрольної Комісії.
 5. У випадку, коли Крайова Управа відмовилася б скликати Крайовий З’їзд до 3-ох місяців від часу висунення такої вимоги, його скликує Крайова Контрольна Комісія.
 6. Оголошення про скликання Крайового З’їзду з поданнями порядку нарад має появитися за підписами голови і секретаря окремим обіжником до Відділів і в пресовому органі ООЛ в США, щонайменше один місяць перед визначенням реченцем З’їзду. Якщо б ООЛ не мала свого органу, оголошення повинно бути поміщене в найбільш поширеному українському часописі в США.
 7. Делеґатами на Крайовий З’їзд з рішальним голосом є:
  1. члени Крайової Управи, Крайової Контрольної Комісії і Крайового Товариського Суду;
  2. голови і секретарі Відділів ООЛ;
  3. делеґати Відділів, по одному на кожну розпочату 10-ку членів.
 8. Неприсутні на Крайовому З’їзді делеґати Відділів мають право передати свої мандати іншим делеґатам, за письмовою згодою Управи Відділу. Один делеґат не може мати більше, як п’ять голосів.
 9. Крайовий З’їзд ООЛ:
  1. приймає і одобрює звіти Крайової Управи, Крайової Контрольної Комісії, Крайового Товариського Суду і поодиноких Відділів;
  2. ухвалює зміни статуту;
  3. дає абсолюторію головним органам ООЛ;
  4. рішає висоту членської вкладки та інших фінансових зобов’язань Відділів;
  5. затверджує Номінаційну Комісію з непарною кількістю членів для намічення кандидатів до керівних органів на наступну канденцію;
  6. вибирає нові органи ООЛ;
  7. схвалює резолюції і рекомендації, якщо вони не противорічать постановам статуту;
  8. схвалює програму З’їзду та намічує працю ООЛ;
  9. є остаточною відкличною інстанцією від рішень головних органів ООЛ (КУ, ККК і КТС).
 10. Крайовий З’їзд відкриває голова, а в разі його неприсутности, заступник голови. У випадку неприсутности голови і заступників, Крайовий З’їзд відкриває найстарший член Крайової Управи.
 11. Крайовим З’їздом проводить обрана Президія, що складається з голови З’їзду, його заступника і хоча б одного секретаря.
 12. Крайовий З’їзд увижається законним при приявності половини зголошених делеґатів від Відділів. Коли немає потрібної кількости зголошених делеґатів, тоді Крайовий З’їзд стає повноправним, без огляду на кількість присутних делеґатів, по упливі одної години від проголошеного часу З’їзду.

X. КРАЙОВА УПРАВА

 1. Крайова Управа є керівним і виконавчим органом ООЛ, відповідальним за свою діяльність перед Крайовим З’їздом.
 2. В склад Головної Управи входять: голова, перший і другий заступники голови, хоча б один секретар, фінансовий референт та референти: культурно-освітний, організаційний, допомоговий, музейний, зовнішніх зв’язків і троє вільних членів Управи.
  Обов’язки Крайової Управи:

  1. репрезентувати організацію;
  2. керувати діяльністю ООЛ, згідно з постановами статуту і Крайових З’їздів;
  3. дбати про поширення, скріплення та розвиток ООЛ;
  4. мати зверхній нагляд над всією організацією;
 3. перевірювати діяльність Відділів ООЛ і їх органів;
  1. відбувати річні конференції, зустрічі;
  2. складати звіт перед Крайовим З’їздом.
  3. рішати про розв’язання Відділів % голосами;
  4. інші рішення Крайової Управи западають більшістю голосів;
  5. письма Крайової Управи виходять за підписами голови і секретаря, а у фінансових справах також за підписом фінансового референта.

XI. КРАЙОВА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ

 1. Крайова Контрольна Комісія складається з голови і 2-ох членів.
 2. До обов’язків Крайової Контрольної Комісії належить:
  1. контроля діяльносте, а зокрема фінансів Крайової Управи. Контроля переводиться не менше, як один раз у рік;
  2. звітувати на письмі перед Крайовим З’їздом про вислід контролі та ставлення внеску на уділення абсолюторії Крайовій Управі;
  3. у випадку потреби – скликування Надзвичайного Крайового З’їзду.

XII. КРАЙОВИЙ ТОВАРИСЬКИЙ СУД

 1. Крайовий Товариський Суд складається з голови і двох членів.
 2. Крайовий Товариський Суд долагоджує:
  1. організаційні спори між Крайовою Управою і Відділами, як також між поодинокими Відділами.
  2. відклики від ухвал Товариського Суду Відділів.

XIII. ВІДДІЛИ

 1. Працю на місцях ведуть Відділи, керуючись статутом, ухвалами Крайових З’їздів та дорученнями Крайової Управи.
 2. В склад Відділу входять всі члени, які живуть в даній місцевості, при чому не є виключене існування в одній місцевості двох чи більше Відділів.
 3. Керівними органами Відділу є:
  1. Загальні Збори;
  2. Управа Відділу;
  3. Контрольна Комісія;
  4. Товариський Суд.

ХIV. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДДІЛУ

 1. Звичайні Загальні Збори Відділу скликує Управа Відділу кожного року.
 2. Загальні Збори Відділу:
  1. вислухують звітів Управи, Контрольної Комісії і Товариського Суду;
  2. переводять дискусію над звітами;
  3. ухвалюють абсолюторію уступаючій Управі;
  4. вибирають Управу, Контрольну Комісію та Товариський Суд.
  5. ухвалюють висоту членської вкладки.
 3. У надзвичайних випадках Управа Відділу скликує Надзвичайні Загальні Збори для полагодження тієї справи, чи справ, що були причиною скликання таких Зборів. Управа зобов’язана скликати Надзвичайні Загальні Збори на письмове домагання 2/3 членів Відділу.
 4. Про кожні Загальні Збори члени Відділу мусять бути повідомлені щонайменше два тижні наперед. У повідомленні про Надзвичайні Загальні Збори мусить бути подана причина їх скликання.

XV. УПРАВА ВІДДІЛУ

 1. Управа Відділу складається з: голови, заступника голови, секретаря, скарбника і може включати наступних референтів: культурно-освітнього, організаційного і допомогового та двох вільних членів Управи.
 2. Управа Відділу вибирається на один рік.
 3. Управа Відділу:
  1. репрезентує Відділ;
  2. керує діяльністю Відділу згідно зі статутом, постановами Загальних Зборів та напрямними Крайової Управи ООЛ;
  3. приймає і виключає членів;
  4. кооптує в потребі членів органів відділу. Голова не може бути кооптований.
 4. Управу Відділу очолює голова. Він скликає Засідання і ним проводить. Всі письма підписує голова і секретар.
 5. Управа Відділу має обов’язок:
  1. точно і совісно виконувати свої обов’язки;
  2. приєднувати нових членів;
  3. плекати товариськість і взаємопошану;
  4. дбати про поширення організаційних видань і приєднування передплатників та старатися про фонди на потреби організації;
  5. відбувати сходини Відділу, влаштовувати сходини з доповіддями;
  6. платити членську вкладку ухвалену Крайовим З’їздом та інші фінансові зобов’язання до Крайової Управи.
 6. Після Загальних Зборів Відділу повідомляє Крайову Управу про склад нової Управи, Контрольної Комісії, Товариського Суду і пересилає відписи протоколу Загальних Зборів.
 7. Всі фінансові витрати Відділу мусять бути зроблені в рамках дозволених статутом ООЛ.
 8. Управа Відділу звітує щороку Крайовій Управі із своєї діяльности, а при кінці календарного року складає фінансовий звіт.

XVI. КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ ВІДДІЛУ

 1. Контрольна Комісія Відділу складається з голови т двох членів. Контрольна Комісія Відділу вибирається на один рік.
 2. Завдання Контрольної Комісії:
  1. контролювати діяльність Відділу та його органів, наглядаючи над господаркою Відділу, один раз до року переводити провірку діяльности і діловодства Управи Відділу, а на Загальних Зборах задавати звіт та ставити внесення на одобрення діяльности уступаючої Управи Відділу;
  2. у потребі, скликати Надзвичайні Загальні Збори Відділу, за попереднім повідомленням Крайової Управи ООЛ.

XVII. ТОВАРИСЬКИЙ СУД ВІДДІЛУ

 1. Товариський Суд Відділу складається з голови і двох членів, вибраних на час одного року.
 2. Товариський Суд Відділу долагоджує непорозуміння між органами Відділу і членами та поміж членами.

XVIII. МУЖІ ДОВІР’Я

 1. Де є можливість на заснування Відділу ООЛ, Крайова Управа назначує Мужа Довір’я, який будучи членом ООЛ, отримує доручення та докладає усіх можливих заходів до заснування Відділу ООЛ.
 2. В місцевостях, де немає можливосте на заснування Відділу ООЛ, Крайова Управа назначує проживаючого там члена організації Мужем Довір’я, який в міру можливостей розвиває діяльність для осягнення мети ООЛ.

XIX. ДІЛОВИЙ РІК

 1. Діловим роком ООЛ є рік календарний.

XX. ФОНДИ ООЛ

 1. На фінансові засоби ООЛ складаються:
  а) членські вкладки; б) прибутки з видавничої і господарської діяльності; в) прибутки з академій, концертів розвагових імпрез, нарад, здвигів та маніфестацій;

XXI. МАЙНО ООЛ

 1. Майно ООЛ складається з надбань Крайової Управи і Відділів.
 2. Відділи ООЛ набувають і продають рухоме і нерухоме майно лише за згодою і дозволом Крайової Управи ООЛ
 3. Позбуття майна ООЛ схвалює на внесок Крайової Управи, Крайовий З’їзд.
 4. На випадок розв’язання Відділу, майно переходить на Крайову Управу ООЛ.

XXII. ЗМІНИ СТАТУТУ

 1. Про зміну статуту ООЛ рішає Крайовий З’їзд 3/4 голосів приявних делеґатів.
 2. Проект зміни статуту, як також пропозицію про розв’язання ООЛ, подає Крайова Управа до відома Відділам і членству, разом з повідомленням про скликання Крайового З’їзду.
 3. Для розв’язання ООЛ потрібна ухвала 3/4 голосів приявних делеґатів – Учасників Крайового З’їзду.
 4. У випадку розв’язання ООЛ, її майно переходить на ціль визначену рішенням Крайового З’їзду, лише – на українські наукові або культурно-освітні установи.